Wspólny rachunek w jednym banku

Bank nie ma prawa zablokować wspólnego rachunku, po śmierci jednego z jego współposiadaczy.

Zgodnie z art. 51a Ustawy Prawo bankowe osoby fizyczne mogą otwierać wspólne rachunki bankowe. Innymi słowy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, każdy ze współwłaścicieli rachunku ma prawo swobodnie zarządzać wszystkimi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, a także wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałym współposiadaczy

Umowa wspólnego rachunku bankowego może zawierać dodatkowe postanowienia, w razie śmierci jednego ze współposiadaczy rachunku. W takim przypadku można postanowić w umowie, że ulega ona rozwiązaniu, a środki z rachunku są wypłacane żyjącemu współwłaścicielowi bądź, że rachunek ulega przekształceniu w indywidualny rachunek żyjącego współposiadacza. Dodatkowo można także zastrzec w umowie, że na miejsce zmarłego współposiadacza wchodzą spadkobiercy albo inna osoba.

Pamiętaj!

Niedozwolona jest blokada wspólnego rachunku przez bank, w razie śmierci jednego z jego właścicieli, choćby umowa nie zawierała postanowienia co do istnienia rachunku po śmierci jednego z jego posiadaczy.

Po śmierci posiadacza rachunku bank pokryje koszty pogrzebu, do wysokości zgromadzonych na koncie pieniędzy, lecz koszty te nie mogą być pokryte ze środków znajdujących się na wspólnym rachunku, jeżeli taki rachunek posiadał zmarły wraz z współmałżonką/kiem. Możemy zlecić bankowi wypłatę naszych środków zgromadzonych na koncie lub lokacie naszym najbliższym. Środki te nie stanowią części spadku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Dbaj o finanse osobiste.