Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego ( Dz. U. Nr 193, poz. 1890) w/w urządzenia podlegają pod dozór techniczny.

W związku z tym konserwację tych urządzeń mogą sprawować osoby posiadające stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne zobowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne pot(…)

Zobacz czy kurs Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych jest wciąż aktualny…