JĘZYK BRAILLE’A

Zobacz czy kurs JĘZYK BRAILLE’A jest wciąż aktualny…

Adresaci:

– dla nauczycieli – zaświadczenie ukończenia form doskonalenia zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1573),

– dla pozostałych zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkol(…)

Zobacz czy kurs JĘZYK BRAILLE’A jest wciąż aktualny…