SWOT w analizie sprzedaży

Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia), natomiast analiza SWOT to metoda identyfikacji słabych i silnych stron przedsiębiorstwa oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed nim. Podczas sprzedaży analiza SWOT ma niezmiernie istotne znaczenie,  ponieważ pozwala poznać wszystkie słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Jest ona jedną kompleksowych metod, które mają na celu przeprowadzenie badania organizacji oraz przeanalizowania. Analiza taka ma na celu określenie i ocenę kluczowych czynników, które sprzyjają sprzedaży, jak również takich, które jej szkodzą. Podczas analizy SWOT brane są pod uwagę między innymi takie elementy jak:

  • mocne strony, czyli wszystko to, co stanowi atuty, na przykład dobrze przeszkoleni i doświadczeni sprzedawcy, niska konkurencja lub brak konkurencji,
  • słabe strony, czyli wszystko to, co stanowi słabość, lub wadę, na przykład wadliwy produkt,
  •  wszystko, co stwarza szansę korzystnej zmiany, na przykład zadowoleni klienci lub nisza na rynku, wszystko co stwarza ryzyko,
  • zagrożenie zaistnienia  niekorzystnej zmiany rosnąca konkurencja, bezrobocie lub jedynie sezonowe zapotrzebowanie na oferowany przez nas produkt lub usługę.

Jeżeli analiza SWOT zostanie przeprowadzona właściwie należy podjąć działania, które wykluczą elementy niepożądane, wzmocnią natomiast te, które będą ważnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie sprzedaży oraz umiejętnie omijać i przeciwdziałać zagrożeniom, a także jak wykorzystywać szanse. W takim wypadku analiza SWOT daje nam szanse na to, aby określić strategiczne czynniki, które mają wpływ na powodzenie i właściwe prosperowanie przedsiębiorstwa.To ABC handlowca.  Dzięki przeprowadzeniu analizy SWOT przedsiębiorca dowiaduje się miedzy innymi tego, w co powinien zainwestować, na przykład w szkolenia dla personelu, co pozwala mu uniknąć niepotrzebnych kroków zmierzających do zwiększenia sprzedaży, które niekoniecznie mogą okazać się skutecznie, a które mogą być dla niego kosztowne.

KH