MS Excel Zastosowanie w statystyce

1. Podstawowe pojęcia statystyki 

 • Populacja
 • Próba
 • Rodzaje zmiennych (cech statystycznych)
 • Rodzaje danych
 • Badanie statystyczne
 • Metody statystyczne (opis, wnioskowanie)

2. Statystyka opisowa:

 • Miary położenia (średnie, dominanta, kwantyle)
 • Miary zróżnicowania /dyspersji( wariancja, odchylenie, rozstęp)
 • Miary asymetrii (skośnośd)
 • Miary koncentracji (ocena kurtozy)
 • Prezentacja danych – szeregi rozdzielcze z przedziałami klasowymi dla cechy skokowej i ciągłej; częstość, częstość względna i sku(…)

Zobacz czy kurs MS Excel Zastosowanie w statystyce jest wciąż aktualny…